zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
SA     Start O firmie Regulamin Promocje Kontakt

Nasz sklep korzysta z plików COOKIES. Korzystajac z niego wyrażasz zgode na ich użycie.ZAMKNIJ
  Katalog » REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Moje konto    
www.sagittarius-archery.eu
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Nowości
Zobacz wszystkie
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sagittarius-archery.eu

www.sagittarius-archery.pl

I. Postanowienia wstępne.

§ 1

1. Właścicielem sklepu jest firma:
ARR-HMC Hubert Mazur

NIP 787-186-42-04,
REGON
301234305

ul. Obrzycko-Zamek 8
64-520 Obrzycko

tel. 504-062-669
e-mail:  sklep@sagittarius-archery.eu
sklep@sagittarius-aechery.pl

zwanego dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedającym.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy
świadczenia usług sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.sagittarius-archery.eu i www.sagittarius-archery.pl, maila: sklep@sagittarius-archery.pl lub też numeru telefonicznego 504-062-669 zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem Internetowym.

3. Określa on również:
-    rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego www.sagittarius-archery.eu i www.sagittarius-archery.pl,
-    warunki świadczenia wyżej wspomnianych usług,
-    warunki zawierania i rozwiązywania umów,
-    tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Zakazuje się dostarczania przez Kupującego treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym.

4. Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do właściciela serwisu.

 

II. Opis towarów i usług.

§ 2

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż sprzętu łuczniczego i akcesoriów łuczniczych oraz usługi serwisowe wskazanych w katalogu produktów i usług sklepu internetowego www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl zwanych dalej towarem, produktem lub usługą.

 

III. Zasady zamawiania towarów i usług.


§ 3

1. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Kupujący może dokonywać zamówienia towarów w trybie 24/ 7 (dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu) poprzez:
a) następującą stronę internetową: www.sagittarius-archery.eu,
b) telefon -rozmowę, sms, mms-, numer: +(48) 504-062-669.

§ 4
1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl należy dodać wybrane produkty do „Koszyka”. W dalszych krokach należy podać dane umożliwiające potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, identyfikację Kupującego, realizację zamówienia oraz  - w przypadku przedsiębiorców - wystawienie prawidłowej faktury VAT.
2. Możliwe jest założenia konta w sklepie internetowym. Założenie konta wymaga podania danych umożliwiających  potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, identyfikację Kupującego, realizację zamówienia oraz  - w przypadku przedsiębiorców - wystawienie prawidłowej faktury VAT. Składanie zamówień za pośrednictwem uprzednio założonego konta nie wymaga każdorazowego podawania ww. danych.

 

§ 5
1. Przed przystąpieniem do realizacji każdego zamówienia, Sprzedający potwierdzi na wskazany przez Kupującego adres e-mail przyjęcie zamówienia do realizacji.
2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. W przypadku towaru, którego zamówienie przez Kupującego wymaga sprowadzenia przez Sprzedającego specjalnie na potrzeby tego zamówienia Strony uzgodnią szczegółowe warunki umowy sprzedaży. W tej sytuacji zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Sprzedającego emaila potwierdzającego przez Kupującego uzgodnione warunki umowy sprzedaży.
4. Zamówienie można unieważnić wysyłając e-mail skierowany na adres sklep@sagittarius-archery.eu i/ lub sklep@sagittarius-archery.pl do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
6. Ceną sprzedaży towaru jest cena umieszczona na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
7. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl nie obejmują kosztów przesyłki.


IV. Koszty wysyłki.


§ 6

1. Koszty przesyłki wynoszą:
-    Poczta Polska przesyłka od 8zł (pobraniehttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png od 13zł),
-    Kurier DPD  przesyłka od 17zł (pobraniehttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png +5zł).
2. Informacja o kosztach wysyłki dostępna jest na etapie składania zamówienia.
3. W związku z każdą zawartą umową sprzedaży Sprzedawca wystawi paragon lub fakturę VAT, która zostanie doręczona Kupującemu wraz z dostarczanym towarem.

 

V. Formy płatności i czas realizacji zamówień.

 

§ 7

1. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera sposób płatności. Możliwe są następujące formy płatności:
-    wpłata na konto bankowe,
-    płatność on-line ,
-    za pobraniem, płatność przy odbiorze.

§ 8
1. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas niezbędny do przygotowania towaru do wydania przewoźnikowi.
2. Sprzedający działając w porozumieniu z przewoźnikiem poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i dostawy. Szacunkowy czas dostawy w przypadku wybranego sposobu dostawy wynosi:
-    Kurierem od 1 do 3 dni,
-    Pocztą Polską od 1 do 14 dni.
3. Zrealizowanie zamówienia (wykonanie umowy sprzedaży) przez Sprzedającego następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi.
4. Sprzedający wykona umowę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli w tym czasie umowa nie będzie mogła zostać wykonana z powodu braku dostępności przedmiotu świadczenia, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

VI. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów.


§ 9

1. Kupujący będący przedsiębiorcą korzysta z rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem § 8 ust 5.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.

§10
1. Kupujący, nie będący przedsiębiorcą, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą  korzysta z uprawnień związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r.
2. Jeśli otrzymany towar jest niezgodny z umową Kupujący wskazany w ustępie pierwszym  obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego, nie później niż w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową względem Kupującego wskazanego w ustępie pierwszym jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację Kupującego wskazanego w ustępie pierwszym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 11

1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
2. Zgodność zawartości przesyłki z specyfikacją złożonego zamówienia należy dokonać w obecności przewoźnika.

 

§ 12
1.  Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać w formie pisemnej na adres ARR-HMC ul. Obrzycko-Zamek 8, 64-520 Obrzycko lub drogą elektroniczną na adres sklep@sagittarius-archery.eu i/ lub sklep@sagittarius-archery.pl
2. Reklamacje bez protokołu szkody, protokołu niezgodności przesyłki ze specyfikacją złożonego zamówienia sporządzonych przy odbiorze przesyłki nie będą rozpatrywane.
3. W wypadku uwzględnienia reklamacji naprawa lub wymiana produktu zostanie dokonana niezwłocznie, jednakże w przypadkach uzasadnionych okolicznościami może trwać do ok. 20 tygodni.

 

§ 13
1. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Warunki oraz okres gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym.
2. Wszystkie towary pochodzą od polskich i zagranicznych dystrybutorów danej marki oraz są w oryginalnych opakowaniach.

3. Obowiązuje gwarancja producenta jeżeli jej udzielił.

4. Sprzedający udziela gwarancję na świadczony serwis w zakresie zgodnego z zasadami sztuki wykonania oraz zgodności z wytycznymi producenta doboru zastosowanych materiałów. Natomiast gwarancji, zarówno w zakresie produktów jak i świadczonych usług serwisowych nie podlegają u
szkodzenia wynikające z normalnego, zgodnego z przeznaczeniem zużycia, takie jak uszkodzenie: cieciw, kabli, łożysk, materiałów tłumiących i wykończenie (farba, anodowanie, lakierowanie proszkowe i filmów). Jakiekolwiek reklamacje dotyczące wykonanego serwisu kupujący, pod rygorem braku rozpatrzenia jest zobowiązany do zgłosić, tylko i wyłącznie w formie pisemnej w dniu odbioru, sporządzając w obecności sprzedającego lub też kuriera protokół uszkodzeń, lub też rozbieżności ze specyfikacją złożonego zamówienia. 

 

§ 14
4. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczającym jest wysłanie oświadczenia Kupującego do Sprzedającego przed jego upływem.
5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w wypadkach:
-    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od daty jej zawarcia,
-    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
-    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
-    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- możliwość zwrotu towaru zakupionego przez internet bez podania przyczyny upływa po 10 dniach od jego dostawy, odbioru, jednakże tylko i wyłącznie jeśli znajduje się w oryginalnym opakowaniu, nie jest zniszczony, nie nosi śladów użytkowania i nie został użyty, lub też nie był sprowadzony dla kupującego na "specjalne zamówienie" rozumianego jako sprowadzenie dla klienta produktów z zagranicy lub też opisanego jako produkt na zamówienie,

7. Kupujący który nabywa towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (będący przedsiębiorcą) ma prawo odstąpienia od umowy jedynie w okresie 48 godzin od jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone i przesłane emailem na adres sklep@sagittarius-archery.eu i/ lub sklep@sagittarius-archery.pl w wyżej wspomnianym okresie. 

VII. Postanowienia końcowe.

§15

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie mających na celu dostosowanie do obowiązującego porządku prawnego.  


1. Obecność towaru na stronach Sklepu internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
3. Kupujący ma możliwość otrzymywania informacji reklamowych jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody na ich otrzymywanie. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tychże informacji.
4. Klient dokonujący zakupu w sklepie www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl oraz przekazanie swojego adresu poczty elektronicznej do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
5. Klient dokonujący zakupu w
sklepie www.sagittarius-archery.eu, www.sagittarius-archery.pl poprzez telefon +(48) 504-062-669 wyraża zgodę na nagrywanie i archiwizację: treści rozmowy i sms oraz mms.

§ 16
1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego,  Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U.  Nr 53, poz. 272).

Powrót
 

                         
                      
   


 

Copyright 2013 sagittarius-archrey.pl

 

Wykonanie: Atlantis-Art